By / 16th април, 2020 / Panonija / No Comments

У вези са Огласом о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности у Игалу, Црна Гора, а који је објављен 14. марта 2020. године у дневном листу Дневник у Републици Србији, и Побједа у Црној Гори (у даљем тексту: Оглас), као и Обавештењем које је објављено на званичним интернет презентацијама Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине и Привредне коморе Војводине 15. априла 2020. године,

Аутономна покрајина Војводина и Привредна комора Војводине сачиниле су следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

  1. Рок за достављање писаних понуда за отуђење непокретности у Игалу, Црна Гора је 8. јун 2020. године до 10 часова, а јавно отварање понуда ће се одржати 9. јуна 2020. године у 12,00 часова, у просторијама Привредне коморе Војводине, у Новом Саду, Хајдук Вељкова број 11, III спрат.
  • У свему осталом, Оглас остаје непромењен.
  • Ово обавештење је објављено у дневном листу Дневник у Републици Србији, и Побједа у Црној Гори.

*****************************************************************

Аутономна покрајина Војводина и Привредна комора Војводине објавиле су 14. марта 2020. године Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности у Игалу, Црна Гора, а који је објављен 14. марта 2020. године у дневном листу Дневник у Републици Србији, и Побједа у Црној Гори.

Тачком 10. став 2. Огласа наведено је да се понуде могу доставити најкасније до 14. априла 2020. године, до 10,00 часова. Тачком 12. Огласа наведено је да ће се јавно отварање понуда одржати 15. априла 2020. године у 12,00 часова, у просторијама Привредне коморе Војводине, у Новом Саду, Хајдук Вељкова број 11, III спрат.

На територији Републике Србије је 15. марта 2020. године Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20) проглашено ванредно стање.

Уредбом о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20 и 53/20) прописане су мере за време трајања ванредног стања.

Тачком 1. став 1. Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС“, број 39/20), коју је 21. марта 2020. године донео министар здравља забрањују се, ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореним просторима – када се истовремено окупља више од пет лица. Тачком 2. исте наредбе одређено је трајање забране окупљања из тачке 1. ове наредбе док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.

Тачком 1. Закључка Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 35/20 и 37/20) обустављен је, у свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.). Тачком 2. истог закључка 2. одређено је да су институције из тачке 1. овог закључка обавезне да обезбеде наставак обављања послова који су се обављали у непосредном контакту са странкама и то путем писане или електронске поште или телефонским путем. Тачком 5. прописано је да се обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи до дана престанка ванредног стања, а институције из тачке 1. овог закључка обавезне су да на својој интернет адреси објаве адресе електронске поште за подношење поднесака грађана.

Имајући у виду наведено, а како је ванредно стање у Републици Србији на снази 15. априла 2020. године, нема могућности да се јавно отварање понуда одржи 15. априла 2020. године, у складу да тачком 12. Огаса, те су Аутономна покрајина Војводина и Привредна комора Војводине сачиниле следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поступак прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности у Игалу, Црна Гора спровешће се поново, након што се стекну законске и друге могућности, односно након што се у Републици Србији укине ванредно стање.

**************************

ТЕКСТ ОГЛАСА :

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности у Игалу, Црна Гора